قسمت .  .  .

          زندگی من مثل شمع خرده خرده آب می شود ،

          نه ، اشتباه می کنم _

          مثل یک کنده ی هیزم تر است ،

          که گوشه ی دیگدان افتاده 

          و به آتش هیزم های دیگر ، برشته و زغال شده ،

          ولی نه سوخته و نه تر و تازه مانده ،

          فقط از   دود و دم دیگران خفه شده    .  .  .

                                                           ( صادق هدایت )

                

/ 2 نظر / 9 بازدید
آیدا

خصوصی داری عسیسم!

منصوره

خوبه من بعد از ظهرم میام